Gedragsprotocol CBS de Schakel

Op de Schakel willen wij als leerkrachten het goede voorbeeld geven. We verwachten van onze ouders dat zij ons met respect behandelen en dat mogen de ouders ook van ons vragen. Respect is de ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Het houdt in dat we niet alleen positief over elkaar praten, maar ook proberen te denken; we sluiten aan bij goed gedrag en gaan uit van goede intenties.

Kanjertraining

Op onze school werken we met de Kanjertraining. Samen (school, kinderen, ouders) willen wij een veilige omgeving creëren waarin elk kind zich goed voelt. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties en is een preventieve methode. Bij de Kanjertraining staan twee onderdelen bovenal centraal: Het kind leert gedrag van zichzelf en de ander te herkennen en leert dat je jezelf op verschillende manieren kunt gedragen. 

Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. Binnen de Kanjertraining wordt ook gewerkt aan groepsvormingIn een groep waarin je elkaar goed kent en het veilig is, zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen.

Wat verwachten wij van ouder(s)

De Kanjertraining gaat uit van goede bedoelingen. Op de Schakel proberen de leerlingen eerst en vooral om zelf sturing te geven aan hun eigen gedrag. Als dat niet lukt, dan helpen de leden van de groep om te veranderen en weer opgenomen te worden in de groep. Soms lukt dat niet, en moet de hulp van de leerkracht ingeroepen worden.

Wat wij NIET willen, is dat ouders andere leerlingen aanspreken op (vermeend) pestgedrag. Niet op het plein, maar ook niet indirect via social media. U helpt er niemand mee; de situatie wordt er complexer door en het vergroot het gevoel van onveiligheid bij leerlingen.

Maakt u zich zorgen over het welzijn van uw kind, of het welzijn van andermans kind? Overleg dan met de leerkracht van uw kind.

Bevordering van het welbevinden

We werken op de Schakel aan de bewustmaking en verandering van gedrag en aan een positieve groepsvorming, waarbij ernaar gestreefd wordt dat iedereen bij de groep hoort. Door de hele dag en week heen praten we over ‘omgaan met elkaar’ en laten we de kinderen uitleggen hoe iets wordt gevoeld en bedoeld. Het team is duidelijk over de verwachtingen en regels en reageert consequent als kinderen zich er niet aan houden. Er zijn groepsregels, pleinregels en schoolregels opgesteld.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken