Jij bent een belangrijke schakel!

Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar het beeld van God. De kern van dit beeld is dat een mens pas een heel mens is als deze in liefdevolle relaties staat tot de ander, het andere en die Ander. Deze mensvisie is richtinggevend voor de inrichting van ons onderwijs, omdat wij geloven dat kinderen vanuit deze aanpak ervaren dat ze welkom zijn op deze aarde, van waarde zijn, competent zijn en goed genoeg.

Zien met het hart

Aan de basis van het pedagogisch handelen ligt het zien met je hart. Dat is wat wij als leerkrachten elke dag proberen: uw kind te zien!

Iedereen is nodig

Het leven is als een lange ketting, waaraan elke keer nieuwe schakels worden bevestigd, maar waar nooit een schakel los raakt. Samen vormen wij de schakelketting en elke schakel is nodig: jij bent een belangrijke schakel!
Ook de kinderen en collega’s die van school gingen, lieten hun sporen na. Het is nooit meer hetzelfde als voor hun komst en wij gaan verder waar zij hun werk neerlegden.

Samenleven

U voedt uw kind op tot zelfstandigheid. Op de Schakel mogen wij daar aan bijdragen. Wij willen een samenleving in notendop zijn, waar kinderen met vallen en opstaan leren om op eigen benen te staan en om te gaan met de ander. Daarbij staan wij een geleide confrontatie voor; wij nemen de kinderen aan de hand bij het kennismaken met een multiculturele en post-christelijke maatschappij. Burgerschap is een onderdeel van ons lesprogramma.

Op een christelijke school mag aandacht voor de zending en goede doelen niet ontbreken. Eenmaal per jaar zetten wij een actie op waarbij de leerlingen actief betrokken worden. Te denken valt aan een project van Edukans of World Servants.

Identiteit in 3 componenten

Onze identiteit kent 3 componenten: een levensbeschouwelijke -, een didactische – en een pedagogische identiteit:

Pedagogische identiteit

Wij streven er naar om het kind zichzelf te laten herkennen in de kring van een veilige groep. We letten dan ook scherp op de ontwikkeling van het individuele kind. We betrekken elk kind gaandeweg bij de eigen ontwikkeling.

Didactische identiteit

We streven in ons onderwijs naar de ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen. In dat persoonsvormende kader hechten wij veel waarde aan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen, omdat deze de basis zijn voor al het verdere leren. Wij sluiten aan bij de leerbehoeften van het kind en werken volgens een instructiemodel dat structuur biedt, maar ook ruimte voor interactie en differentiatie.

Levensbeschouwelijke identiteit

Wij geven onze activiteiten richting vanuit onze inspiratiebron: de Bijbel. Het stempelt onze omgang met elkaar, ouders, de anderen en de wereld. Wij leren de kinderen naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor elkaar te zorgen.
Wij dragen ons geloof over op de volgende generatie. In een multiculturele samenleving zoeken wij daarbij naar maximale eigenheid én maximale solidariteit.

Kernwoorden

Rond onze missie hebben wij een aantal kernwoorden uitgeschreven in ons schoolplan.

Hieronder volgen de kernwoorden met een korte uitwerking. In ons schoolplan zijn deze kernwoorden uitgewerkt en noemen we begrippen die verbonden zijn met de kernwoorden.

Geloof in Liefde

“Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar het beeld van God. De kern van dit beeld is dat een mens relationeel is en leeft van liefde. In de ogen van de ander zien wij onszelf.”

Hoop

“Wij geloven dat de wereld ons ‘in bruikleen’ is gegeven. Wij willen de kinderen leren om goede rentmeesters te zijn. In de Bijbel vinden we verhalen over een toekomst, waarin wij tot ons recht mogen komen met de gaven die ons geschonken zijn.”

Eigenaarschap

“Wij geloven dat ieder mens tot zijn recht komt bij 3 ervaringen: ‘ik kan het’, ‘ik kan het alleen’ en ‘ik kan het samen’.”

Presteren in Welbevinden

“Ons bestaansrecht als school bestaat bij de gratie van het presteren door onze leerlingen. Welbevinden ligt aan de basis van presteren. Daarom stellen wij onze leerlingen twee vragen: ‘Heb je het naar je zin op de Schakel?’ en: ‘Leer je veel op de Schakel?’”

Vertrouwen, Vrijheid en Verantwoordelijkheid

“Wij schenken kinderen, collega’s en ouders vertrouwen, ook door zelf betrouwbaar te zijn. We geven hen vrijheid en ruimte om zaken te realiseren op een wijze die bij hen past. Daar staat tegenover dat wij van onze naasten vragen hun vrijheid en ons vertrouwen te verantwoorden.”

Eerbied en Respect

“De eigen ontplooiing van het kind kan alleen mogelijk zijn als het voldoende respect en zorg voor de leefwereld om zich heen voelt.”

Rust, Reinheid en Regelmaat

“Innerlijke rust in een opgejaagde wereld begint met een dagindeling die verloopt volgens een vast patroon. Wij bieden onze activiteiten met aandacht voor afwisseling tussen spanning en ontspanning, tussen samenzijn en stil worden.”

Hoofd, hart en handen

“De handen gaan, het hoofd denkt en het hart voelt.”

Visie op zorg

Daar waar we te maken krijgen met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vinden wij het belangrijk om samen met ouders, collega’s en andere directbetrokkenen de problemen te kunnen bespreken. Samen zoeken we naar oplossingen, zodat we het kind met specifieke leer- en ontwikkelingsbehoefte zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken