CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Ouders » Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Ouders hebben op verschillende manieren invloed ons op school. De meeste invloed kunnen ze uitoefenen via de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van het personeel, de ouders en de leerlingen van CBS de Schakel.

De medezeggenschapsraad heeft medezeggenschap over alle onderwerpen die – direct of indirect  - invloed hebben op de dagelijkse praktijk van het onderwijs op CBS de Schakel. De raad heeft onder meer medezeggenschap over de volgende onderwerpen: geldbesteding, gebouwgebruik, nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, onderwijsverbeteringen, bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, invoering van ICT-middelen, veiligheid en samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen en het ontslagbeleid moet het schoolbestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad.

Voor draagvlak van beleid

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is heel belangrijk. Dat zorgt er namelijk voor dat beleidsbesluiten breed worden gedragen door leerkrachten en ouders. En dus: dat het beleid van de school zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van school, ouder en kind. De leden van ondernemersraad denken, praten en beslissen mee op een positieve en open manier. Dit vanuit één gezamenlijk doel: een gedegen en veilige school waar onze kinderen prettig leren en werken.

Wettelijke bevoegdheden

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

  • het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
  • het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Vergaderingen

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Laat dit dan vooraf weten aan de voorzitter van de medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school van Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR). Dat kan een leerkracht zijn, maar ook een ouder. De GMR overlegt ongeveer tien keer per jaar over allerlei zaken die alle scholen aangaan, zowel lokale als landelijke ontwikkelingen en beleidszaken.
David Stoeckel vertegenwoordigt de Schakel in de GMR.

Huidige samenstelling medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad van de Schakel hebben zitting namens de ouders:
David Stoeckel (voorzitter), Brigitta Goedvree, Heidi Boone en Erik Kroon.
En namens het personeel: Hanneke van der Gaag, Michiel van Dijk, Herma van den Ham en Edwin Vierhout.
De directeur zit de eerste helft van elke vergadering bij in zijn rol als adviseur van de MR.

Opmerkingen of suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over het functioneren van de school? Neem dan contact op met de medezeggenschapsraad. Op die manier heeft u invloed op de koers die we met zijn allen willen varen.

Deze informatie over de medezeggenschapsraad komt uit de schoolgids.